Ullevål Universitetssykehus Rikshospitalet er en av sykehusene som kan bli rammet av streik fra onsdag. (Foto: Kjell Lenes)

Mange eldre er underernært på sykehus

En av tre pasienter på norske sykehus er underernært eller i risiko for underernæring, men blant eldre er andelen enda høyere, viser en rapport fra Nasjonalt råd for ernæring.

20.1 2017 11:30

Underernæringen er assosiert med økt sykelighet, lengre sykehusopphold og høyere dødelighet, fastslås det i rapporten som er laget på oppdrag fra Helsedirektoratet.

– Selv om over halvparten av alle voksne i Norge er overvektige, er underernæring paradoksalt nok svært vanlig på norske sykehus, fastslår arbeidsgruppen i fagrådet.

Mange eldre

Rapporten viser blant annet til flere rapporter som alle fastslår at sykdomsrelatert underernæring på sykehusene er et stort problem.

Nyere undersøkelser fra Helse Bergen viser at hver tredje pasient er i såkalt ernæringsmessig risiko. En undersøkelse fra Akershus universitetssykehus (Ahus) viser at dette gjelder så mange som 47 prosent av eldre pasienter. I en tidligere studie blant eldre pasienter ved medisinsk avdeling ved Oslo universitetssykehus ble hele 57 prosent klassifisert som underernært.

– Det er publisert en rekke rapporter de siste 30 årene om hvordan utfordringen skal løses, men det er fremdeles et stort potensial for forbedring når det gjelder å ivareta pasientenes ernæringsstatus i pasientforløpet, skriver fagrådet i rapporten.

Ledelse og ansvarsfordeling

Det konstateres at mattilbud og måltidsservice ikke alltid er tilstrekkelig tilpasset pasientenes behov, og at uklar ledelse og uklar ansvarsfordeling bidrar til at ernæringspraksis ikke er tilstrekkelig systematisk.

Det pekes også på at mangelfull dokumentasjon og dårlig samhandling mellom helsepersonell og ulike instanser representerer en risiko for pasienten ved overføringer mellom ulike omsorgsledd.

Mangelfull ernæringskunnskap blant grupper av helsepersonell og mangel på tilgjengelighet av kliniske ernæringsfysiologer utgjør også en stor utfordring, fastslås det.

Forebygging enklest

Nasjonalt råd for ernæring foreslår flere tiltak, blant annet en overordnet nasjonal ernæringsstrategi som inkluderer behandling, utdanning, opplæring og forskning. Fagrådet vil styrke ernæringskompetansen hos helsepersonell og bedre kvalitetssikring av ernæringsarbeidet i tjenestene.

– Vi må jobbe for at pasienter får mat som er tilpasset deres behov til rett tid. Å forebygge underernæring er mye enklere og koster mindre enn å behandle denne tilstanden, sier avdelingsleder Henriette Øien i Helsedirektoratet.

Annonse

Emneord