Uavhengig av prøve og skoletrinn er elever med høyt utdannede foreldre overrepresentert på nivåene over gjennomsnittet.

De beste elevene har høyt utdannede foreldre

Statistikken over karakterer i grunnskolen og nasjonale prøver viser at foreldrenes utdanningsnivå betyr mye for barnas prestasjoner.

31.1 2017 10:28

I tillegg viser tallene at innvandrerelever gjør det dårligere enn andre, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).

Uavhengig av prøve og skoletrinn er elever med høyt utdannede foreldre overrepresentert på nivåene over gjennomsnittet. Engelsk er prøven som gir minst forskjell i resultat mellom elevgrupper, men også her ser SSB en klar sammenheng mellom foreldrenes utdanning og høyeste mestringsnivå allerede på femte klassetrinn.

Andelen elever som scorer på laveste mestringsnivå i lesing blant barn som har innvandret til Norge, er på 43 prosent i femte trinn. For de andre elevene er andelen på laveste nivå 23 prosent. Blant norske barn med innvandrerforeldre er andelen 35,5 prosent. I engelsk er forskjellene små mellom disse tre gruppene. I regning havner 36 prosent av innvandrerbarna på laveste nivå i femte klasse, for de andre elene er andelen 21 prosent.

Det er små forskjeller i resultatene mellom kjønn. Jenter har en tendens til å prestere bedre på leseprøven, mens guttene har litt bedre resultater i regning. Elever fra sentrale kommuner skiller seg ut og er overrepresentert på de høyeste nivåene. Her trekker spesielt Akershus og Oslo snittet opp, sammen med blant annet Rogaland, Hordaland og Sør-Trøndelag.

Elevene på femte klassetrinn har prøver i lesing, engelsk og regning, og resultatene presenteres på tre mestringsnivåer. Elevene på åttende trinn har prøver i samme emner, og her presenteres resultatene på fem mestringsnivåer.

Annonse

Saker fra våre eiere

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Tidligere har det vært vanskelig å vite hvem som er i faresonen for akutt hjerteinfarkt. Nå kan blodprøver gi svaret på kort tid. 

Høgskolen i Oslo og Akershus

Er 0,999… med uendelig mange desimaler mindre enn 1 eller lik 1? Både folk flest og lærerstudenter svarer typisk det samme.

Universitetet i Oslo

Behandlingen er direkte rettet mot å redusere selvskading og selvmordstanker. Og den gir gode resultater.

Saker fra våre eiere

Universitetet i Oslo

For noen barn er det ekstra krevende med rop og skrik i skolegården, bøker som smelles igjen og stolbein som skraper mot gulvet.

NTNU

De over 65 år har like god effekt av operasjon for skiveprolaps i korsryggen sammenlignet med yngre pasienter.

Nordlandsforskning

Selskapet kan skyve svakstilte ut av utleiemarkedet, men også skape nye turistmål. Nå skal forskere finne ut hvilke konsekvenser Airbnb får i Norge.

Forskeren forteller:

Når ungdom presses til å drive med idrett, og voksne bestemmer hvordan de skal gjør det, da blir idrettsungdom lei. Men du kan unngå at barna dine mistrives, blir stresset og presterer dårlig på sikt.

Enkle grep kan føre til markante livsstilsendringer og få folk til å leve sunnere, ifølge dansk forskning.