Skole og utdanning

Enkle grep kan få ned frafallet på yrkesskolene og holde elevene unna tobakken.

Når ein lærar er tvungen til å velje mellom å hjelpe den sterke eller den svake eleven, fell ofte valet på sistnemnte. Ein ny studie gjev lærarar tips om korleis dei betre kan hjelpe sterke elevar.

– Opplæringen på yrkesfag er ofte så generell at veldig mange elever opplever at det de lærer verken er nyttig, interessant eller relevant, sier forsker.