Samfunn

Når ein lærar er tvungen til å velje mellom å hjelpe den sterke eller den svake eleven, fell ofte valet på sistnemnte. Ein ny studie gjev lærarar tips om korleis dei betre kan hjelpe sterke elevar.

Vi bør ikke avskrive folk som har problemer med endring i bedriften, ifølge forsker.