Religion

Fleire lesbiske og homofile muslimar lever ikkje ut legninga si, sjølv om dei bur i Vesten. Trass i at vestlege land er meir opne enn før, vart mange diskriminert både på grunn av legning og tru.

I møte med idealer om likestilling som en særegen vestlig verdi, har muslimske innvandrerkvinner blitt mer religiøse, mener forsker.

Gjennom mange hundre år forsøkte det norske samfunnet å stanse forbryteres vei til Paradiset.

Religion er svært viktig for muslimsk ungdom med innvandrerbakgrunn i Norge. Samtidig ser forskere klare tegn til at religionen i større grad blir en privatsak.

Tekstar i Bibelen har blitt brukte som argument for antijødiske haldningar. Men det heile byggjer på ei stor misforståing, meiner teologiprofessor.