Skribent

Torstein Helleve

Spørjeskjema som skal kartleggja kor godt folk forstår og kan handla ut frå informasjon dei tek imot om helse, har betydelege metodiske svakheiter.

Sjølv om elevane kan svara på læraren sine spørsmål, er det ikkje sikkert dei har lært noko. Men med utforskande undervisning utkonkurrerer andreklassingar elevar på vidaregåande.

Forskarar vil at elevane skal jobbe slik som naturvitarar gjer. Dei skal utvikle hypotesar, finna informasjon frå tekstar og observasjonar og diskutere seg imellom.

Berekraftig utvikling handlar både om miljø, samfunn og økonomi, men elevane får stort sett berre undervisning i miljødelen av faget.  

Når elevane får utforske naturen slik forskarar gjer, blir også lesing og skriving ein integrert del av faget.