Saken er produsert og finansiert av Norges forskningsråd - Les mer

Storsatsing på forskning i 2008

Forskningsrådet går for en storsatsing på nordområdene og miljø- og energiforskning til neste år.
8.3 2007 05:00


”- I budsjettforslaget Store satsinger 2008 har vi lagt til grunn at Forskningsrådet har en særlig viktig rolle når det gjelder oppfølgingen av Forskningsmeldingen og andre nasjonale satsinger, sier administrerende direktør Arvid Hallén.”

Etter at både Forskningsmeldingen og Soria Moria-erklæringen inneholdt store ambisjoner for norsk forskning, var det visse forventninger til statsbudsjettet for 2007.

Mange ble skuffet. Men det har vært signaler fra høyere politisk hold om at man vil «gjøre det godt igjen» i 2008.

Forskningsrådet har levert sine forslag til hvordan en budsjettvekst i 2008 kan og bør anvendes.

I desember 2006 mottok Kunnskapsdepartementet det overordnede budsjettinnspillet Store satsinger 2008, med en foreslått vekst på 1,1 milliarder kroner til Forskningsrådet, som i dag disponerer ca. 5,5 milliarder.

Klimatruslene

Mange er skremt etter at FNs klimapanel 2. februar la fram sin mest grundige studie noensinne, med varsler om dramatiske klimaendringer. Nå står drivhusgasser og utslippsreduksjoner høyere på agendaen enn noen gang.

- Det har lenge vært satset på dette feltet, sier administrerende direktør i Forskningsrådet Arvid Hallén.

-Etter at vi fikk utarbeidet Nasjonal handlingsplan for klimaforskning og har fått Lavutslippsutvalgets rapport (NOU 2006:18 Et klimavennlig Norge), er det tydelig at vi må satse enda mer.

Lavutslippsutvalget påpeker at det er behov for en massiv satsing på forskning og teknologiutvikling dersom Norge skal bli et lavutslippssamfunn, understreker han.

Eneste nasjonale aktør

- Lavutslippsutvalgets rapport og regjeringens velferdsmelding og nordområdestrategi er ferske eksempler på samfunnsmessig viktige områder som krever en betydelig forskningsinnsats.

Forskningsrådet er den eneste aktøren med et særskilt ansvar for å følge opp nasjonale satsinger, ikke minst Forskningsmeldingen. Derfor må Rådet også gis økonomisk evne til å ta dette ansvaret, sier Hallén.

I Store satsinger 2008 er det foreslått en betydelig vekst innenfor de tematiske og teknologiske satsingene i Forskningsmeldingen (se faktaboks), og da spesielt de som er rettet mot nordområdene og miljø- og energiutfordringene, samt MNT-fagene (matematikk, naturvitenskap og teknologi inkludert biomedisin).

Blant annet er det foreslått en vekst på 96 millioner kroner til programmene CLIMIT (Miljøvennlig gasskraftteknologi), RENERGI (Fremtidens rene energisystem) og NORKLIMA (Klimaendringer og konsekvenser for Norge).

Nyskaping i regionene

I Store satsinger 2008 foreslås et krafttak innenfor næringsrettet forskning og innovasjon: en vekst på i alt 282 millioner kroner til brukerstyrt forskning.

Til virkemiddelet BIA (Brukerstyrt innovasjonsarena) foreslås det en vekst på 75 millioner kroner, mens Forskningsrådets nye satsing VRI (Virkemidler for regional FoU og innovasjon) foreslås med en vekst på 80 millioner.

- Disse prioriteringene vil i tillegg støtte opp under regjeringens nordområdestrategi og utvikle nyskapingsevnen i regionene, sier Hallén.

Forskningsrådet foreslår ellers en vekst på 300 millioner kroner til nordområderelevant forskning som særlig skal rettes mot petroleumsvirksomheten i nord, innovasjon og næringsutvikling, økt samarbeid med Russland og bedre utnyttelse av nordområdenes unike forskningsmuligheter.

Fri, forskerinitiert forskning

Forskningsrådet foreslår 134 millioner til styrking av fri prosjektstøtte, STORFORSK (Store forskerinitierte prosjekter) og ISP (Institusjonsforankrede strategiske prosjekter), som alle er virkemidler for å fremme forskerinitiert forskning innenfor alle fagområder.

I tillegg foreslår Forskningsrådet en vekst på 81 millioner kroner til forskningsinfrastruktur som avansert vitenskapelig utstyr, databaser, registre, samlinger og elektronisk infrastruktur for å styrke grunnforskningen blant annet innenfor MNT-fagene.

 

 

 

forskning.no ønsker en åpen og saklig debatt. Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Du må bruke ditt fulle navn. Vis regler

Regler for leserkommentarer på forskning.no:

  1. Diskuter sak, ikke person. Det er ikke tillatt å trakassere navngitte personer eller andre debattanter.
  2. Rasistiske og andre diskriminerende innlegg vil bli fjernet.
  3. Vi anbefaler at du skriver kort.
  4. forskning.no har redaktøraransvar for alt som publiseres, men den enkelte kommentator er også personlig ansvarlig for innholdet i innlegget.
  5. Publisering av opphavsrettsbeskyttet materiale er ikke tillatt. Du kan sitere korte utdrag av andre tekster eller artikler, men husk kildehenvisning.
  6. Alle innlegg blir kontrollert etter at de er lagt inn.
  7. Du kan selv melde inn innlegg som du mener er upassende.
  8. Du må bruke fullt navn. Anonyme innlegg vil bli slettet.

Annonse

Forskningsmeldingen

Forskningsmeldingen - St.meld. nr. 20 (2004-2005) Vilje til forskning - inneholder store ambisjoner. Regjeringen vil øke innsatsen betydelig og gjøre Norge til en ledende forskningsnasjon, og satser sterkt på bl.a. kvalitet og innovasjonsrettet næringspolitikk.

Gjennomgående prioriteringer er internasjonalisering, grunnforskning med vekt på kvalitet og realfag, samt forskningsbasert nyskaping og innovasjon i offentlig og privat sektor.

Fire tematiske områder:

- Energi og miljø
- Helse
- Hav
- Mat

Tre teknologiområder som skal bygge opp under de øvrige prioriteringene:

- Nano- og materialteknologi
- Bioteknologi
- Informasjons- og kommunikasjonsteknologi

www.regjeringen.no

Store satsinger 2008

Store satsinger 2008 er Forskningsrådets første innspill til departementenes arbeid med statsbudsjettet for 2008. Det inneholder et vekstforslag med en overordnet fordeling på prioriterte områder, samt en foreslått fordeling på departementer. Satsingsforslagene blir nærmere beskrevet i Forskningsrådets endelige budsjettforslag for 2008, som oversendes departementene i disse dager.

Forskningrådet foreslår en vekst på 1,1 milliarder kroner på sitt budsjett i 2008, hvorav 440 millioner dekkes av avkastningen av Forskningsfondet.

Noen hovedpunkter i innspillet:

- Forskningsmeldingens teknologiske og tematiske prioriteringer
- Grunnforskning
- Brukerstyrte innovasjonsprogrammer og systemtiltak
- Forskningsinfrastruktur
- Basisbevilgninger
- Rettede internasjonaliseringstiltak
- Nordområdene

Les hele Store satsinger 2008 på www.forskningsradet.no

Saker fra våre eiere

Opplysningskontoret for Meieriprodukter

Billigere, merket og strategisk plassert mat funker best for at vi skal kjøpe sunne varer.

Senter for internasjonalisering av utdanning

Nesten 7000 norske studenter tok utvekslingsopphold utenlands i 2016. Europa lokker stadig flere ut, mens færre velger USA.

Norsk institutt for vannforskning (NIVA)

Mens mengden plast i havet har vært mye debattert, blir ferskvann sjelden nevnt i det offentlige ordskiftet. Nå har to mastergradsstudenter funnet mikroplast også i hovedstadens elver. 

Saker fra våre eiere

Sykehuset Innlandet HF

Mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer får bedre livskvalitet og bedre helse når de får hjelp fra et behandlingsteam.

NTNU

Enkelte med diabetes merker knapt at blodsukkeret blir lavt. Det er uheldig om de for eksempel kjører bil. Nå vet vi mer om hvorfor.

NIBIO

– Dette viser at vi er nødt til å ta godt vare på den skogen vi har, påpeker forsker. 

Forskeren forteller:

Når ungdom presses til å drive med idrett, og voksne bestemmer hvordan de skal gjør det, da blir idrettsungdom lei. Men du kan unngå at barna dine mistrives, blir stresset og presterer dårlig på sikt.

Dinosaurenes historie må skrives om, sier britiske forskere etter en ny enorm analyse. Det vil uten tvil ryste fagfolk verden over, men hvis forskerne har rett, løser de flere uløste gåter.

Mens mengden plast i havet har vært mye debattert, blir ferskvann sjelden nevnt i det offentlige ordskiftet. Nå har to mastergradsstudenter funnet mikroplast også i hovedstadens elver. 

Svensker sløser mest med strømmen når den er inkludert i husleia.