Nytt fra akademia

Korleis vil teknologi påverke kvinner si karriereutvikling?

20.3 2017 13:46

colourbox8952413.jpg

Forskarar ved Vestlandsforsking vil legge vekt på kvinner sine karrierar i teknologidrivne fagfelt dei neste fem åra.

Vestlandsforsking har fått tildelt Nordic Centre of Excellence finansiert av Nordforsk, og arbeidet starta opp 1. mars.

Dette skriv Vestlandsforsking om tildelinga: 

Deltakarar i senteret er Vestlandsforsking i Sogn og Fjordane, Uppsala universitet i Sverige og University of Tampere i Finland. Saman skal institusjonane forske på kvinner i teknologidrivne fag og yrker dei neste fem åra. Senteret har fått namnet NORDWIT (Nordic women in technology).

– Vi er både glade og stolte over å vere vertskap for dette nordiske forskingssenteret saman med to universitet i Sverige og Finland, seier Merete


Hilde G. Corneliussen og Carol Azungi Dralega. (Foto: Vestlandsforsking)

Lunde, direktør ved Vestlandsforsking. Forskarane i NORDWIT skal blant anna studere korleis den nye arbeidsmarknaden med auka digitalisering og teknologisering verkar inn på kvinner si karriereutvikling, seier Lunde.

Utgangspunktet for prosjektet er eit paradoks ein finn i dei nordiske landa, med færre kvinner dess høgare opp i dei forskingsrelaterte yrkeshierarkia ein ser. Skiljet finst på alle fagområde, men er særleg skarpt i teknologi og realfag. Forskarane vil legge vekt på kvinner sine karrierar i teknologidrivne fagfelt, i både forsking og innovasjon og i ulike sektorar.

– Det er framleis mange utfordringar på dette området, og det er ei ambisiøs oppgåve me gir oss i kast med. Det er difor utruleg kjekt og veldig spennande å få høve til å arbeide med dette temaet i fem år framover, seier Hilde G. Corneliussen, som skal leie Vestlandsforsking sin del av forskinga.

Corneliussen samarbeider tett med Carol Azungi Dralega ved Vestlandsforsking. Begge er seniorar med lang erfaring på  forskingsfeltet dei skal fordjupe seg i.

Sogn og Fjordane som levande lab

Universitetet i Uppsala har den overordna leiinga av prosjektet, medan forskarane ved Vestlandsforsking har ansvar for forskinga på kvinner si plass innan innovasjon i distrikta.

– Vi tek sikte på å bruke Sogn og Fjordane som eit «levande laboratorium», ikkje minst fordi dette er eit fylke utanfor dei store kunnskaps- og forskingssentera ein finn i byar med større universitet. Det er interessant å sjå på kva slags støttestrukturar fylket har for kvinner som vil skape noko nytt, seier Dralega.

Forskarane set stor pris på å ha med seg sentrale aktørar i regionen. IT-forum Sogn og Fjordane, Sogn Næring, Sognefjorden Næringshage, Utviklingssenter for sjukeheimar og heimetenester i Sogn og Fjordane (USHT), Innovasjon Norge og Kunnskapsparken i Sogn og Fjordane står alle på lista over dei regionale aktørane som har uttrykt si støtte til prosjektet.

– Vi ser fram til å samarbeide med og lære frå desse aktørane dei neste fem åra. Vi håper sjølvsagt også at vi saman med desse støttespelarane kan gjere Sogn og Fjordane til eit føregangsfylke for likestilling i forsking og innovasjon, seier Corneliussen.

Saker fra våre eiere

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Tidligere har det vært vanskelig å vite hvem som er i faresonen for akutt hjerteinfarkt. Nå kan blodprøver gi svaret på kort tid. 

Høgskolen i Oslo og Akershus

Er 0,999… med uendelig mange desimaler mindre enn 1 eller lik 1? Både folk flest og lærerstudenter svarer typisk det samme.

Universitetet i Oslo

Behandlingen er direkte rettet mot å redusere selvskading og selvmordstanker. Og den gir gode resultater.

Saker fra våre eiere

Universitetet i Oslo

For noen barn er det ekstra krevende med rop og skrik i skolegården, bøker som smelles igjen og stolbein som skraper mot gulvet.

NTNU

De over 65 år har like god effekt av operasjon for skiveprolaps i korsryggen sammenlignet med yngre pasienter.

Nordlandsforskning

Selskapet kan skyve svakstilte ut av utleiemarkedet, men også skape nye turistmål. Nå skal forskere finne ut hvilke konsekvenser Airbnb får i Norge.

Forskeren forteller:

Når ungdom presses til å drive med idrett, og voksne bestemmer hvordan de skal gjør det, da blir idrettsungdom lei. Men du kan unngå at barna dine mistrives, blir stresset og presterer dårlig på sikt.

Enkle grep kan føre til markante livsstilsendringer og få folk til å leve sunnere, ifølge dansk forskning.

Nordmenn har høy tillit til andre mennesker. Hvorfor det?

Polske arbeidere står alene, sårbare og maktesløse i Norge. Resultatet er ifølge en ny rapport at de behandles dårligere enn norske arbeidere ville akseptert.