Samarbeidspartner

Sykehuset Innlandet HF

Mange eldre med uhelbredelig kreft opplever hverdagen som meningsfull, til tross for livstruende sykdom. Nære relasjoner med familie og venner ser ut til å være det viktigste i denne sammenhengen.

Behandlingen av smerter hos personer med demens har blitt bedre. Likevel får ikke alle den behandlingen de trenger.

Likevel gir tarmsykdommen litt høyere kreftrisiko sammenliknet med kvinner med samme sykdom, menn med Crohns og friske personer.

Ett år etter innleggelse ved alderspsykiatrisk avdeling opplevde en tredjedel av pasientene fortsatt depressive plager eller alvorlige tilbakefall av depresjon.

Mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer får bedre livskvalitet og bedre helse når de får hjelp fra et behandlingsteam.