Samarbeidspartner

Statped

Fra Statped

Hos fleirspråklege som får afasi, kan behandling på berre eitt språk føre til betring av dei andre språka. Ved behandlingsstart er det likevel viktig å teste alle språka for å få eit korrekt bilete av språkvanskane.  

Fra Statped

Korleis kan ein få elevar med særskilde opplæringsbehov gjennom vidaregåande skule og inn i arbeidslivet? For «Lars» var løysinga mindre teori, meir praksis og ein lærar som følgde han tett på praksisplassen.

Fra Statped

Elevar med høyrselshemming har dårlegare skuleresultat enn andre elevar. Dei med lett høyrselstap får truleg for lite merksemd i skulen, for dei presterer dårlegare enn elevar med moderat høyrselstap.

Fra Statped

Barn med utviklingshemming og store samansette lærevanskar blir møtt med låge forventningar og mangelfull pedagogisk innsats. Haldningsarbeid, kompetanseheving og bruk av teknologi ser ut til å auke det faglege og sosiale utbyttet for gruppa.

Fra Statped

Det er ikkje berre ekstremt premature barn som har auka risiko for språkvanskar. Også lett premature barn kan streve meir med språket enn barn fødd til termin.