Samarbeidspartner

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)

De som har vært utsatt for en traumatisk hendelse drikker hverken mer eller mindre enn andre.
Elever på skoler med mye mobbing, presterer i gjennomsnitt nesten en hel karakter lavere enn andre elever.
Barns vansker etter traumer påvirker foreldrene til å se nytt på verden og kan gi personlig vekst.
Kvalitativ metode enger seg godt til å analysere psykoterapeutisk behandling.
Barna opplever seg selv som sentrale, delaktige aktører i hjemmevoldsepisoder, tyder en ny studie på.