Samarbeidspartner

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)

Interne stridigheter og uklare beslutningslinjer har medført dårlig arbeidsmiljø og stor gjennomtrekk blant ansatte ved noen av landets krisesentre.
De som reiste ned for å hjelpe og rapportere etter Tsunami-katastrofen 2.juledag 2004 møtte sterke inntrykk som var vanskelig å glemme. Hvordan taklet de situasjonen i katastrofeområdet og reaksjonene etterpå?
Selv om det er en reduksjon i utbredelsen av kjønnslemlestelse, skjer reduksjonen langsomt og det er vanskelig å si hvilke mottiltak som har størst effekt.

Offentlig ansatte er fanget mellom to lover når de får mistanke om kjønnslemlestelse. - Det kan føre til at noen ikke våger å melde ifra, advarer forskere.

Svært mange barn og voksne som har vært utsatt for vold, sliter med følelser av skyld og skam. Det kan gi dårligere psykiske helse i fremtiden.