De næringene som benytter ansatte med lang utdanningslengde, vokser sterkest, ifølge SSB.

Utdanning viktigere for framtidens jobbsøkere

Jobbsøkere vil møte skjerpede krav til utdanning og kompetanse de kommende tiårene. I 2035 er behovet for arbeidskraft størst innen helse, pedagogikk og håndverksfag, ifølge SSB.

15.11 2016 11:14

Sysselsettingen i petroleumsnæringen vil gå ned i tiden framover, og andre næringer vil vokse fram. Samtidig vil næringer som benytter personer med lang utdanning, vokse sterkest.

Det fremgår av en rapport om sysselsetting og utdanningsvalg fram mot 2035 som Statistisk sentralbyrå (SSB) presenterte tirsdag.

Økt behov

Konklusjonen fra SSBs forskere er at det vil være jobb å få ved slutten av så å si alle utdanningsløp, men i enkelte bransjer vil mangelen på arbeidskraft være særlig stor.

– Det gjelder ikke minst innen helse og omsorg og pedagogikk, sier en av forskerne bak rapporten, Hege Marie Gjefsen i SSB.

At betydningen av formell kompetanse og høyere utdanning vokser, er neppe godt nytt for skoletrøtte ungdommer. Innen yrkesfag er frafallsprosenten som kjent særlig høy. Men også for fagutdannede er sannsynligheten stor for å få jobb.

– Våre framskrivninger viser at det også vil være et stort behov også for dem med fagbrev. Det gjelder både innen helsefag på videregående og elektrofag, mekaniske fag, maskinfag samt bygg og anlegg, sier hun.

SSB anslår videre at lønnsutviklingen vil være rimelig god for alle grupper, og at sterke fagforeninger og allmenngjøring av tariffavtaler vil demme opp for det meste av lønnspresset som EØS-innvandringen representerer.

Ingeniører

Fysioterapeuter, barnevernspedagoger og ingeniører trekkes fram som yrkesgrupper hvor arbeidsstyrken ventes å overstige sysselsettingsbehovet i 2035. Men dette kan endre seg.

– Det er nedskaleringen av petroleumsnæringen som forklarer at behovet for ingeniører kanskje ikke vil være like stort i 2035. Men andre næringer kan jo komme til å utnytte denne kompetansen, som for eksempel helsesektoren, der den teknologiske utviklingen går veldig raskt, sier Gjefsen.

IKT-utviklingen er også mye av grunnen til at SSB regner med at tjenestenæringen vil vokse så sterkt fram mot 2035. Framskrivningen til SSB bygger for øvrig på et scenario der den samlede norske befolkningen er aldrende og barnetallene lave. Makroøkonomisk venter SSB et stabilt lavt rentenivå, fallende oljeinvesteringer og en oljepris på om lag 63 dollar fatet i siste halvdel av perioden.

Saker fra våre eiere

Universitetet i Oslo

For noen barn er det ekstra krevende med rop og skrik i skolegården, bøker som smelles igjen og stolbein som skraper mot gulvet.

NTNU

De over 65 år har like god effekt av operasjon for skiveprolaps i korsryggen sammenlignet med yngre pasienter.

Nordlandsforskning

Selskapet kan skyve svakstilte ut av utleiemarkedet, men også skape nye turistmål. Nå skal forskere finne ut hvilke konsekvenser Airbnb får i Norge.

Saker fra våre eiere

NIFES

Dette er den første store studien som samanliknar den laksearten vi har i norsk natur med norsk oppdrettslaks.

Handelshøyskolen BI

Færre enn én av ti nordiske ledere vil stole på råd fra intelligente maskiner i viktige beslutninger. De er verdens mest skeptiske i synet på kunstig intelligens.

Norsk institutt for vannforskning (NIVA)

Én av de viktigste metodene er å la naturen gjøre så mye som mulig av jobben selv, forteller forskere fra NIVA. 

Forskeren forteller:

Når ungdom presses til å drive med idrett, og voksne bestemmer hvordan de skal gjør det, da blir idrettsungdom lei. Men du kan unngå at barna dine mistrives, blir stresset og presterer dårlig på sikt.

Enkle grep kan føre til markante livsstilsendringer og få folk til å leve sunnere, ifølge dansk forskning.

Polske arbeidere står alene, sårbare og maktesløse i Norge. Resultatet er ifølge en ny rapport at de behandles dårligere enn norske arbeidere ville akseptert.

Selv den femtedelen av husholdningene med godt voksne i Norge som har aller lavest inntekt, er nå gode for rundt to millioner kroner hver.