De næringene som benytter ansatte med lang utdanningslengde, vokser sterkest, ifølge SSB.

Utdanning viktigere for framtidens jobbsøkere

Jobbsøkere vil møte skjerpede krav til utdanning og kompetanse de kommende tiårene. I 2035 er behovet for arbeidskraft størst innen helse, pedagogikk og håndverksfag, ifølge SSB.

15.11 2016 11:14

Sysselsettingen i petroleumsnæringen vil gå ned i tiden framover, og andre næringer vil vokse fram. Samtidig vil næringer som benytter personer med lang utdanning, vokse sterkest.

Det fremgår av en rapport om sysselsetting og utdanningsvalg fram mot 2035 som Statistisk sentralbyrå (SSB) presenterte tirsdag.

Økt behov

Konklusjonen fra SSBs forskere er at det vil være jobb å få ved slutten av så å si alle utdanningsløp, men i enkelte bransjer vil mangelen på arbeidskraft være særlig stor.

– Det gjelder ikke minst innen helse og omsorg og pedagogikk, sier en av forskerne bak rapporten, Hege Marie Gjefsen i SSB.

At betydningen av formell kompetanse og høyere utdanning vokser, er neppe godt nytt for skoletrøtte ungdommer. Innen yrkesfag er frafallsprosenten som kjent særlig høy. Men også for fagutdannede er sannsynligheten stor for å få jobb.

– Våre framskrivninger viser at det også vil være et stort behov også for dem med fagbrev. Det gjelder både innen helsefag på videregående og elektrofag, mekaniske fag, maskinfag samt bygg og anlegg, sier hun.

SSB anslår videre at lønnsutviklingen vil være rimelig god for alle grupper, og at sterke fagforeninger og allmenngjøring av tariffavtaler vil demme opp for det meste av lønnspresset som EØS-innvandringen representerer.

Ingeniører

Fysioterapeuter, barnevernspedagoger og ingeniører trekkes fram som yrkesgrupper hvor arbeidsstyrken ventes å overstige sysselsettingsbehovet i 2035. Men dette kan endre seg.

– Det er nedskaleringen av petroleumsnæringen som forklarer at behovet for ingeniører kanskje ikke vil være like stort i 2035. Men andre næringer kan jo komme til å utnytte denne kompetansen, som for eksempel helsesektoren, der den teknologiske utviklingen går veldig raskt, sier Gjefsen.

IKT-utviklingen er også mye av grunnen til at SSB regner med at tjenestenæringen vil vokse så sterkt fram mot 2035. Framskrivningen til SSB bygger for øvrig på et scenario der den samlede norske befolkningen er aldrende og barnetallene lave. Makroøkonomisk venter SSB et stabilt lavt rentenivå, fallende oljeinvesteringer og en oljepris på om lag 63 dollar fatet i siste halvdel av perioden.

Saker fra våre eiere

KS FoU

Å vende tilbake til jobben du ble sykemeldt fra er ikke alltid en god løsning. I stedet kan svaret være å bytte jobb.

Universitetet i Oslo

En studie av erfarne psykoterapeuters liv og lære har blitt omgjort til et teaterstykke.

Universitetet i Agder

Den nye metoden gjør at kranene holder seg helt i ro, noe som er en fordel under laste- og losseoperasjoner på oljerigger.

Saker fra våre eiere

Universitetet i Stavanger

Bedrifter som ansetter innvandrere, samarbeider mer internasjonalt og er mer innovative, ifølge forsker.

NTNU

Hvis det er for lite av kjøtt, melk eller egg på gravides matfat, øker sjansen for å få i seg for lite B12. Da er det også større sjanse for å føde for tidlig, viser ny forskning.

Norges Handelshøyskole

Dersom en ansatt får en bonus ut ifra flaks og ikke ferdigheter, er det urettferdig, mener nordmenn. Amerikanerne synes det er helt greit.

For et drøyt år siden skrev to amerikanske samfunnsøkonomer en oppsiktsvekkende forskningsartikkel om noe ingen hadde oppdaget før. 

Alkohol dreper og skader og gir oss skallebank. Hvorfor er menneskets historie likevel full av fyll?